Poppy Hill Church of England Multi Academy Trust

Henlow Academy Church of England Academy is part of Poppy Hill Church of England Multi Academy Trust.
 
More information about Poppy Hill Church of England Multi Academy Trust can be found at www.poppyhill.org.uk